Agtergrond

SAgenealogie is 'n wêreldwye genealogiese gespreksgroep op die Internet met Afrikaans as voertaal. Dit bestaan tans uit amper 800 vriendelike en hulpvaardige genealoë van rondom die aardbol wat wissel van beginners tot gesoute en selfs professionele navorsers in sy geledere.

SAgenealogie is die skepping van Dennis Pretorius en sy bestuurspan, 21.12.2003 na die heengaan van sy voorganger GenForum (21.6.1999 21.12.2003). Die bestuurspan se doel is om 'n lys te bedryf wat vir onsself en ons lede:

  • eerstens die geleentheid bied om ons genealogiese doelwitte te bereik
  • tweedens om dit in 'n atmosfeer te doen waar ons vriende kan maak en bly
  • derdens om ons kennis met mekaar te deel om sodoende meer mense bloot te stel aan ons passie

Beleid

Doelstellings van die poslys

Die bevordering van Genealogie deur die bedryf van 'n Internet-gespreksgroep:
    • wat aan lede die geleentheid bied om ons genealogiese doelwitte te bereik
    • in 'n atmosfeer waar ons vriende kan maak en bly, en
    • waar ons ons kennis met mekaar kan deel om sodoende meer mense bloot te stel aan ons passie

Taalbeleid

Die voertaal van SAGenealogie is Afrikaans, met aanvaarding van aanhalings uit bronne in die oorspronklike taal. Enige versoeke in ander tale moet gestuur word aan ‘n lid wat die betrokke van of onderwerp navors om daarmee behulpsaam te wees. Lidmaatskap en bydraes word gemodereer deur die lysbestuurspan. Lidmaatskap word nie beperk tot 'n sekere groep gebaseer op taal, kultuur, geloof, herkoms of politieke affiliasies nie.

Lidmaatskap

Die lidmaatskap is beperk tot persone wat die doelstelllings onderskryf en onderneem om hulle te onderwerp aan die besluite van die bestuur. Die bestuur behou die reg voor om oor aansoeke tot lidmaatskap te besluit en om enige aansoek goed of af te keur sonder opgaaf van redes. Lidmaatskap is gratis.

Bestuur

Die bestuur sal bestaan uit twee lyseienaars met gelyke regte en verkose lede vir die aantal portefeuljes waarop van tyd tot tyd besluit word. Voorstelle vir bestuurslede kan deur enige bestaande lid van die poslys gemaak word en moet deur nog 'n lid gesekondeer word. Indien meer bestuurslede voorgestel word as die aantal portefeuljes moet die bestuur deur middel van 'n verkiesing bepaal word. Die bestuur kan lede ko-opteer indien die aantal verkose lede minder is as die aantal portefeuljes. Indien ‘n lyseienaar om watter rede ook al nie meer beskikbaar is nie, moet die Bestuur ‘n nuwe Lyseienaar aanwys. Lede wat hulself beskikbaar stel vir verkiesing moet die beleid van SAGenealogie ten volle ondersteun.

Deur aan te sluit by hierdie Internet-gespreksgroep onderneem die lid om hom/haar neer te lê by die Beleid van SAGenealogie soos hierbo uiteengesit Indien enige lid buite hierdie reëls optree mag die lyseienaars sekere maatreëls neem wat mag insluit dat die lid se e-posse gemonitor word met die Ordereëls as maatstaf. Indien die oortreding voortduur sal die lid deur die lyseinaars aangespreek word en mag lidmaatskap van die poslys verbeur word.Om Aan te Sluit

Indien jy belang stel om by SAgenealogie aan te sluit, gaan na http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/join? of stuur 'n leë e-pos aan SAGenealogie-subscribe@yahoogroups.com.

SAgenealogie has Afrikaans as the discussion language, but accepts any quotes from sources in the original language. Any person is welcome to send enquiries in other languages directly to a member doing research on a specific surname or subject. Membership is moderated by the list management team. Membership is not limited to a specific group based on language, culture, beliefs, origin or political affiliation. General enquiries may be directed to sagenealogie@mweb.co.za.web counter